Stokesia laevis (Stokes' aster) (NCBG 2014 seed list) - North Carolina Botanical Garden
  • 2014
  • Stokesia laevis (Stokes' aster) (NCBG 2014 seed list)